นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

    ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น megamartofchoice.com เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาและบริหารงานโดยบริษัท เบสท์โปร จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “ของบริษัทฯ”)

    บริษัทฯให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม รวมถึงวิธีการใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นโยบายนี้ใช้กับบริการทั้งหมดของบริษัทฯ

    กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ มาได้ที่ [email protected]

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

    ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. การสมัครสมาชิก
 2. การติดต่อสอบถามโดยตรงกับพนักงานของบริษัทฯ
 3. โทรศัพท์
 4. อีเมล
 5. Facebook Login
 6. Google Login
 7. ช่องทาง Social Media อื่นๆของบริษัทฯ

    บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทฯเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเซียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่นๆ เป็นต้น

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 3. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 4. หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 5. ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 6. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (Activity Log) เป็นต้น
 7. ข้อมูลตำแหน่งพิกัด GPS (ค่าละติจูดและลองจิจูด) ในการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ของบริษัทฯมีการเรียกขอข้อมูลพิกัด GPS จากท่าน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

   7.1 ) พิกัด GPS ค่าตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของอุปกรณ์ (อุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อในการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ) ค่าตำแหน่งนี้ใช้สำหรับดึงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของท่านขึ้นมาแสดงในส่วนของแผนที่ google map ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ค่าตำแหน่งนี้ทางบริษัทฯไม่มีการบันทึกจัดเก็บไว้แต่อย่างใด ท่านสามารถเปิดและปิดการให้ข้อมูลนี้ได้ด้วยตนเอง ในขณะใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯที่เมนูตำแหน่ง หรือ Location Services บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เรียกดูเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ

   7.2 ) พิกัด GPS ค่าตำแหน่งที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ (ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ลงข้อมูลประกาศ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ) ค่าตำแหน่งนี้จะถูกระบุโดยตัวท่านเองในขั้นตอนการลงประกาศ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า ในหน้าจอระบุที่ตั้งทรัพย์บน google map ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ กรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัทฯบันทึกข้อมูลในส่วนนี้สามารถลบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์ได้ในขั้นตอน > ลบประกาศ หรือรอให้ประกาศหมดอายุข้อมูลจะถูกลบทิ้งอัตโนมัติใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน

 8. ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เยาว์

    หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทฯอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากบริษัทฯทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง บริษัทฯจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัทรวมถึงมีการเก็บข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ได้แก่ ตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง, ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ เช่น Azure Cloud, Digital Ocean Cloud, Amazon AWS Cloud เป็นต้น
 3. ระยะเวลาจัดเก็บเป็นไปตามหัวข้อ “ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 2. เพื่อประโยชน์ในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และนำเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน และการส่งเสริมการขาย
 3. เพื่อการดำเนินการชำระเงินค่าบริการใช้งานในระบบ
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือการส่งคำร้องแก่ผู้ให้บริการ เป็นต้น
 5. เพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน
 6. เพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
 7. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
 8. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ และบริษัทฯอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯเพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณในนามของบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากผู้ให้บริการโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้ และในกรณีที่คุณสมัครขอรับบริการผ่านทางระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการ “Google Now” ของกูเกิ้ล) บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาข้อมูลให้แก่กูเกิ้ล คุณสามารถเลือกไม่ให้บริษัทฯให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กูเกิ้ล ผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้

การถ่ายโอนธุรกิจ

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่นๆโดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การบังคับใช้กฎหมาย

    ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานสาธารณะ รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทฯหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทฯเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการแทรกแซง (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ติอสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นที่เกิดความเสียหายจากกิจกรรมดังกล่าว

การให้บริการ

    บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อสร้าง ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและการเงินที่ระบุไว้ หรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ในกรณีที่คุณสอบถามข้อมูลบริการหรือข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามที่คุณทำการขอข้อมูลบริการ หรือผลิตภัณฑ์จากบุคคลเหล่านั้น

    ในกรณีที่คุณขอข้อมูลจากองค์กรใดๆก็ตามผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ คุณต้องตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าองค์กรนั้นมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการที่องค์กรดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่องค์กรดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้บริษัทฯจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางบริษัทฯและขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยว่า บริษัทฯได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่บริษัทฯได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าบริษัทฯหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้บริษัทฯระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯตามรายละเอียดท้านนโยบายนี้ บริษัทฯจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้หากบริษัทฯปฏิเสธคำขอ บริษัทฯจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่างๆเช่น ข้อความ(SMS) อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

    เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่นๆ บริษัทฯใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการเหมาะสมกับคุณทั้งนี้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัทฯเช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

    บริษัทฯจะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ (automated decision-making) โดยปราศจากบุคคลกำกับดูแล รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง (profiling) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณอย่างมีนัยสำคัญ

    บริษัทฯอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯผ่านทางอีเมลต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของบริษัทฯได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

    คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เชอร์ของผู้ใช้บริการหรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

    ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้ยังอาจรวมถึง IP address ของท่าน รหัสโฆษณาบนมือถือ, ท่านลักษณะของเบราว์เซอร์, ท่านลักษณะอุปกรณ์, รหัสอุปกรณ์เฉพาะ, ระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่าภาษา, การอ้างอิง URL, บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ของท่านอย่างเช่นเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือสนใจขณะที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ รวมถึงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในการเชื่อมต่อแอพบนมือถือและแท็บเล็ต บริษัทฯอาจใช้วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายกันด้วย

    เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการโฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ บริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น และการเข้าถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯหากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ

    นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทฯจัดเก็บ และวิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

ประโยชน์ของคุกกี้

    คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถจดจำท่านและจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯสะดวกยิ่งขึ้น เช่นการจดจำการตั้งค่าของท่าน การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้
 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้บริษัทฯสามารถให้บริการ ตามที่ท่านร้องขอได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ปลอดภัยได้
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เกี่ยวกับ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ให้มีความเหมาะสม และมีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทฯเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ และวัดความมีประสิทธิภาพโฆษณาของบริษัทฯ
 3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (Functionality Cookies) : คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการกลับมาที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯอีกสิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯจัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการได้ และจดจำค่าที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 4. คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โดยหากใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่อจะถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุข้างต้น

รายการและประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯใช้
ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้
 1. คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์
 2. คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies (ซึ่งโดยปกติจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือ 365 วัน) สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ครั้งต่อๆไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น
ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

    ในกรณีท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น ท่านลักษณะของบางอย่างเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

    หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น(เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่านเอง

ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่และเบราว์เซอร์มือถือ

    ท่านสามารถปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเบราว์เซอร์มือถือของท่านเกี่ยวกับคุกกี้และการแชร์ข้อมูลบางอย่าง โดยปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือของท่าน โปรดอ่านคำแนะนำจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่

บันทึกการใช้งาน การโทรและข้อความตัวอักษร

    บริษัทฯรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บที่ดูที่อยู่ IP ของท่าน และหน้าเว็บที่ ท่านเข้าชมก่อนที่จะไปยังบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการของบริษัทฯเช่น รูปแบบฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะข้อมูล เครือข่ายมือถือ และพฤติกรรมการท่องเว็บ

เนื้อหาสาธารณะ

    ท่านอาจให้ข้อมูลแก่สาธารณชนผ่านทางบริการ เช่น เมื่อท่านแสดงความเห็นผ่านบริการ หรือเมื่อท่านร่วมให้ข้อมูลในการสนทนา

สังคมออนไลน์ (Social Network)

    หากท่านใช้ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับ Social Network ที่นำเสนอผ่านบริการบริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์เครือข่ายสังคมทั้งหมดที่ท่านแชร์และแบ่งปันได้ ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน เพื่อจัดการข้อมูลที่แชร์ผ่านบัญชีของท่าน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน(integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

    ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้นบริษัทฯจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ บริษัทฯจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

    บริษัทฯอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดการติดต่อ

    หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆคุณสามารถติดต่อบริษัทฯได้ที่

- บริษัท เบสท์โปร จำกัด สำนักงานใหญ่ 5/4 ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
- อีเมล : [email protected]
- โทร : +66 80 454 6006