หรือ

ใช้ตัวอักษรตั้งแต่ 6 ตัวขึ้นไป
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
อักขระพิเศษ